Algemene bedrijfsvoorwaarden

Annulering kan op elk moment en moet schriftelijk door ons worden ontvangen, bij voorkeur per e-mail.
We raden je aan om bij elke boeking een verzekering af te sluiten om je in te dekken tegen kosten, bijvoorbeeld in geval van annulering of onderbreking van je reis.

Annuleringskosten worden gespreid en zijn afhankelijk van het moment van annulering:
– Annulering vanaf 90 tot 30 dagen voor het begin van de huurperiode: 40% van de huurprijs.
– Annulering van 29 tot 8 dagen voor het begin van de huurperiode: 70% van de huurprijs
– Annulering vanaf 7 dagen tot de dag van aankomst of no-show: 90% van de huurprijs
– De administratiekosten voor een annulering bedragen 50 EUR.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HOTELINDUSTRIE 2006

(AGBH 2006)

Versie van 15.11.2006

Inhoudsopgave
§ 1 Toepassingsgebied
§ 2 Definities
§ 3 Sluiting van het contract – aanbetaling
§ 4 Begin en einde van de logies
§ 5 Terugtrekking uit de logiesovereenkomst – annuleringsvergoeding
§ 6 Terbeschikkingstelling van vervangende woonruimte
§ 7 Rechten van de partij
§ 8 Verplichtingen van de contractant
§ 9 Rechten van de herbergier
§ 10 Verplichtingen van de herbergier
§ 11 Aansprakelijkheid van de herbergier voor schade aan ingebrachte voorwerpen
§ 12 Beperking van aansprakelijkheid
§ 13 Houden van dieren
§ 14 Verlenging van de logiesovereenkomst
§ 15 Beëindiging van de verblijfsovereenkomst – Voortijdige beëindiging
§ 16 Ziekte of overlijden van de gast in de logiesovereenkomst
§ 17 Plaats van nakoming, bevoegde rechtbank en rechtskeuze
§ 18 Overige

§ 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze Algemene Voorwaarden voor de Hotelbranche (hierna “AGBH 2006” genoemd) vervangen de vorige ÖHVB in de versie van 23 september 1981.
1.2 De AGBH 2006 sluiten bijzondere overeenkomsten niet uit. De AGBH 2006 zijn ondergeschikt aan overeenkomsten die in detail zijn gesloten.

§ 2 Definities
2.1 Definities:
“Herbergier”: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die tegen vergoeding gasten onderbrengt.
“Gast”: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de accommodatie. In de regel is de gast ook de contractant. Personen die samen met de contractant aankomen (bijv. familieleden, vrienden, enz.) worden ook als gasten beschouwd.
“contractant”: een natuurlijke of rechtspersoon in Oostenrijk of in het buitenland die als gast of namens een gast een logiesovereenkomst sluit.
“Consument” en “Ondernemer”: de begrippen moeten worden begrepen in de zin van de wet op de consumentenbescherming van 1979, zoals gewijzigd.
1979 zoals gewijzigd.
“Logiesovereenkomst”: Is de overeenkomst tussen de logiesverlener en de contractant, waarvan de inhoud hieronder nader wordt geregeld.

§ 3 Totstandkoming van de overeenkomst – Aanbetaling
3.1 De verblijfsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de bestelling van de contractant door de herbergier. Elektronische verklaringen gelden als ontvangen, indien de contractant voor wie de verklaring bestemd is, de verklaring onder normale omstandigheden kan opvragen en de verklaring tijdens de gebruikelijke kantooruren van de herbergier ontvangen werd.
3.2 De herbergier heeft het recht om de verblijfsovereenkomst te sluiten op voorwaarde dat de contractant een aanbetaling doet. In dit geval is de herbergier verplicht om de contractant voor het aannemen van de schriftelijke of mondelinge bestelling van de contractant te informeren over de vereiste aanbetaling. Gaat de contractant akkoord met de aanbetaling (schriftelijk of mondeling), dan komt de verblijfsovereenkomst tot stand na ontvangst door de herbergier van de verklaring van de contractant dat hij met de betaling van de aanbetaling instemt.
3.3 De contractant betaalt de aanbetaling uiterlijk 7 dagen (ontvangstbewijs) voor het verblijf. De kosten van de geldtransactie (bijv. overschrijvingskosten) zijn voor rekening van de contractant. Voor credit- en debitcards gelden de respectievelijke voorwaarden van de kaartmaatschappijen.
3.4 De aanbetaling is een gedeeltelijke betaling van de overeengekomen vergoeding.

§ 4 Begin en einde van het verblijf
4.1 Tenzij de herbergier een ander tijdstip voor het betrekken van de kamers voorstelt, heeft de contractant het recht om de gehuurde kamers op de overeengekomen dag (“dag van aankomst”) vanaf 16.00 uur te betrekken.
4.2 Indien een kamer voor de eerste keer vóór 6.00 uur wordt betrokken, geldt de voorafgaande nacht als eerste overnachting.
4.3 De gehuurde kamers dienen op de dag van vertrek voor 12.00 uur door de contractant ontruimd te worden. De herbergier heeft het recht een extra dag in rekening te brengen indien de gehuurde kamers niet op tijd ontruimd zijn.


§ 5 Terugtrekking uit het logiescontract – annuleringskosten

Annulering door de herbergier
5.1 Voorziet de verblijfsovereenkomst in een aanbetaling en werd de aanbetaling door de contractant niet tijdig betaald, dan kan de herbergier de verblijfsovereenkomst zonder uitstel opzeggen.
5.2 Komt de gast op de overeengekomen dag van aankomst niet voor 18.00 uur aan, dan is de herbergier niet verplicht om de gast onder te brengen, tenzij een latere dag van aankomst werd overeengekomen.
5.3 Heeft de contractant daarentegen een aanbetaling gedaan (zie 3.3), dan blijft de woning tot uiterlijk 12.00 uur op de dag volgend op de overeengekomen dag van aankomst gereserveerd. Indien er meer dan vier dagen vooruitbetaald zijn, eindigt de verplichting tot accommodatie op de vierde dag om 18.00 uur, waarbij de dag van aankomst als eerste dag geldt, tenzij de gast een latere dag van aankomst aangeeft.
5.4 De herbergier kan de verblijfsovereenkomst door een eenzijdige verklaring om objectief gerechtvaardigde redenen uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de contractant opzeggen, voor zover niet anders overeengekomen werd.

Annulering door de contractant – annuleringskosten
5.5 Tot uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast kan de verblijfsovereenkomst door de contractant door een eenzijdige verklaring zonder betaling van annuleringskosten worden geannuleerd.
5.6 Buiten de in § 5.5 genoemde periode is annulering door een eenzijdige verklaring van de contractant alleen mogelijk tegen betaling van de volgende annuleringskosten:

tot 1 maand voor de dag van aankomst 40 % van de totale arrangementsprijs;
tot 1 week voor de dag van aankomst 70% van de totale arrangementsprijs;
in de laatste week voor de dag van aankomst: 90% van de totale arrangementsprijs.

tot 3 maanden: geen annuleringskosten
3 maanden tot 1 maand: 40
1 maand tot 1 week: 70
In de laatste week: 90

Belemmeringen bij aankomst
5.7 Als de contractant door onvoorziene buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstromingen, enz.) niet in staat is om op de dag van aankomst bij het verblijf aan te komen, is de contractant niet verplicht om de overeengekomen vergoeding voor de aankomstdagen te betalen.
de dagen van aankomst.
5.8 De verplichting tot betaling van het geboekte verblijf herleeft vanaf het tijdstip van aankomst indien de aankomst binnen drie dagen opnieuw mogelijk wordt.
§ 6 Terbeschikkingstelling van vervangende accommodatie
6.1 De herbergier kan de contractant of de gasten een passende vervangende woonruimte (van dezelfde kwaliteit) ter beschikking stellen, indien dit voor de contractant redelijk is, in het bijzonder indien de afwijking gering en objectief gerechtvaardigd is.
6.2 Er is sprake van een objectieve rechtvaardiging, bijvoorbeeld wanneer de kamer(s) onbruikbaar is (zijn) geworden, reeds gehuisveste gasten hun verblijf verlengen, er een overboeking is of andere belangrijke operationele maatregelen deze stap noodzakelijk maken.
6.3 Eventuele bijkomende kosten voor de vervangende accommodatie zijn voor rekening van de herbergier.

§ 7 Rechten van de contractant
7.1 Door het sluiten van een verblijfsovereenkomst verwerft de contractant het recht op het gebruikelijke gebruik van de gehuurde kamers, de inrichtingen van het logiesbedrijf die gewoonlijk en zonder bijzondere voorwaarden voor het gebruik door de gasten toegankelijk zijn en de gebruikelijke service. De contractant oefent zijn rechten uit in overeenstemming met alle hotel- en/of gastreglementen (huisregels).

§ 8 Verplichtingen van de contractant
8.1 De contractant is verplicht om de overeengekomen vergoeding plus eventuele bijkomende bedragen wegens het afzonderlijke gebruik van de diensten door de contractant en/of de gasten die hem vergezellen, plus de wettelijke btw uiterlijk op het tijdstip van vertrek te betalen.
8.2 De herbergier is niet verplicht vreemde valuta aan te nemen. Indien de herbergier vreemde valuta accepteert, worden deze, indien mogelijk, tegen de wisselkoers van de dag als betaling geaccepteerd. Indien de herbergier vreemde valuta of betaalmiddelen zonder contant geld accepteert, draagt de contractant alle daarmee verbonden kosten, zoals bijv. navraag bij creditcardmaatschappijen, telegrammen enz.
8.3 De contractant is tegenover de herbergier aansprakelijk voor alle schade die door de contractant, de gast of andere personen veroorzaakt wordt, die met medeweten of wil van de contractant de diensten van de herbergier aannemen.

§ 9 Rechten van de herbergier
9.1 Weigert de contractant de overeengekomen prijs te betalen of heeft hij een betalingsachterstand, dan heeft de herbergier het wettelijke recht van terughouding volgens § 970c ABGB (Oostenrijks Burgerlijk Wetboek) evenals het wettelijke pandrecht volgens § 1101 ABGB (Oostenrijks Burgerlijk Wetboek) op de door de contractant of de gast meegebrachte voorwerpen. De herbergier heeft bovendien het recht op dit retentierecht of pandrecht om zijn aanspraken uit de verblijfsovereenkomst te waarborgen, in het bijzonder voor cateringkosten, andere kosten die in opdracht van de contractant gemaakt werden en voor alle aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook.
9.2 Wordt de dienst in de kamer van de contractant of op ongebruikelijke tijden van de dag (na 20.00 uur en voor 6.00 uur) aangevraagd, dan heeft de herbergier het recht hiervoor een speciale toeslag te berekenen. Deze toeslag wordt echter op de kamerprijstabel vermeld. De herbergier kan deze diensten ook om operationele redenen weigeren.
9.3 De herbergier heeft het recht zijn diensten op elk moment te factureren of tussentijds te factureren.

§ 10 Verplichtingen van de herbergier
10.1 De herbergier is verplicht om de overeengekomen diensten in de door hem gebruikelijke omvang te verlenen.
10.2 Bijzondere verblijfsdiensten van de herbergier die niet in de verblijfsvergoeding inbegrepen zijn, zijn als voorbeeld bedoeld:
a) speciale woondiensten die afzonderlijk in rekening gebracht kunnen worden, zoals het ter beschikking stellen van salons, sauna, overdekt zwembad, zwembad, solarium, garages enz;
b) voor het verstrekken van extra bedden of kinderbedjes wordt een gereduceerde prijs in rekening gebracht.

§ 11 Aansprakelijkheid van de herbergier voor schade aan ingebrachte voorwerpen
11.1 De herbergier is volgens § 970 en volgende van het Oostenrijks Burgerlijk Wetboek (ABGB) aansprakelijk voor de door de contractant ingebrachte voorwerpen. De herbergier is alleen aansprakelijk indien de voorwerpen aan de herbergier of aan de door de herbergier bevoegde personen overhandigd werden of naar een door de herbergier aangewezen of geïnstrueerde plaats gebracht werden. Indien de herbergier het bewijs niet kan leveren, is de herbergier aansprakelijk voor eigen schuld of schuld van zijn personeel evenals van de vertrekkende en aankomende personen. Volgens § 970 lid 1 ABGB (Oostenrijks Burgerlijk Wetboek) is de logiesverlener maximaal aansprakelijk tot het bedrag dat in de federale wet van 16 november 1921 inzake de aansprakelijkheid van herbergiers en andere ondernemers, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is vastgelegd. Volgt de contractant of de gast het verzoek van de herbergier om zijn bezittingen in bewaring te geven niet onmiddellijk op, dan is de herbergier van elke aansprakelijkheid ontslagen. Het bedrag van de aansprakelijkheid van de herbergier is beperkt tot het maximale bedrag van de
aansprakelijkheidsverzekering van de herbergier. Er wordt rekening gehouden met de eventuele schuld van de contractant of de gast.
11.2 De herbergier is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid. Indien de contractant een ondernemer is, is ook aansprakelijkheid voor grove nalatigheid uitgesloten. In dit geval draagt de contractant de bewijslast voor het bestaan van schuld. Gevolgschade, indirecte schade en gederfde winst worden in geen geval vergoed.
11.3 Voor kostbaarheden, geld en waardepapieren is de herbergier slechts aansprakelijk tot een bedrag van momenteel € 550,-. De herbergier is slechts aansprakelijk voor schade boven het genoemde bedrag, indien de herbergier de voorwerpen met kennis van hun toestand in bewaring heeft genomen of indien de schade door de herbergier zelf of door een van zijn medewerkers veroorzaakt werd. De beperking van de aansprakelijkheid volgens 12.1 en 12.2 geldt dienovereenkomstig.
11.4 De herbergier kan de bewaring van kostbaarheden, geld en waardepapieren weigeren, indien deze aanzienlijk meer waard zijn dan de voorwerpen die de gasten van de betreffende herbergier gewoonlijk in bewaring geven.
11.5 In elk geval van veronderstelde bewaring is de aansprakelijkheid uitgesloten, indien de contractant en/of de gast de herbergier bij het bekend worden van de schade niet onverwijld op de hoogte stelt. Bovendien moeten deze aanspraken binnen drie jaar na kennisneming of mogelijke kennisneming door de contractant en/of de gast in rechte geldend worden gemaakt, anders vervalt het recht.

§ 12 Beperking van aansprakelijkheid
12.1 Is de contractant een consument, dan is de aansprakelijkheid van de herbergier voor lichte nalatigheid met uitzondering van lichamelijk letsel uitgesloten.
12.2 Is de contractant een ondernemer, dan is de aansprakelijkheid van de herbergier voor lichte en grove nalatigheid uitgesloten.In dit geval rust de bewijslast voor het bestaan van schuld op de contractant. Gevolgschade, immateriële schade of indirecte schade evenals gederfde winst worden niet vergoed.De te vergoeden schade is in elk geval beperkt tot het bedrag van het vertrouwensbelang.

§ 13 Houden van dieren
13.1 Dieren mogen alleen met voorafgaande toestemming van de herbergier en eventueel tegen een speciale vergoeding naar de herbergier worden gebracht.
13.2 De contractant die een dier meeneemt, is verplicht om dit dier tijdens zijn verblijf naar behoren te houden of onder toezicht te stellen van geschikte derden of dit op zijn kosten te laten doen.
13.3 De contractant of gast die een dier meeneemt, dient een passende dierenaansprakelijkheidsverzekering of particuliere aansprakelijkheidsverzekering te hebben die ook eventuele schade veroorzaakt door dieren dekt.Het bewijs van deze verzekering moet op verzoek van de herbergier worden voorgelegd.
13.4 De contractant of zijn verzekeraar is jegens de herbergier hoofdelijk aansprakelijk voor schade, die door meegebrachte dieren veroorzaakt werd. Tot de schade behoren in het bijzonder ook eventuele schadevergoedingen die de herbergier aan derden moet betalen.13.5 In de salons, openbare ruimtes, restaurantruimtes en wellnessruimtes zijn geen dieren toegestaan.

§ 14 Verlenging van de accommodatie
14.1 De contractant heeft geen recht op verlenging van zijn verblijf. Indien de contractant zijn wens om het verblijf te verlengen tijdig kenbaar maakt, kan de herbergier met de verlenging van de verblijfsovereenkomst instemmen. De herbergier is hiertoe niet verplicht.
14.2 Indien de contractant door onvoorziene buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstromingen enz.) het verblijf op de dag van vertrek niet kan verlaten, wordt de verblijfsovereenkomst automatisch verlengd voor de duur van de onmogelijkheid om te vertrekken. Een vermindering van de vergoeding voor deze periode is alleen mogelijk als de contractant door de buitengewone weersomstandigheden niet volledig gebruik kan maken van de door het verblijf aangeboden diensten.De herbergier heeft het recht om ten minste de vergoeding te eisen die overeenkomt met de prijs die in het laagseizoen gebruikelijk is.

§ 15 Beëindiging van de verblijfsovereenkomst – Voortijdige beëindiging
15.1 Werd de verblijfsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, dan eindigt de verblijfsovereenkomst door het verstrijken van de termijn.
15.2 Bij voortijdig vertrek van de contractant heeft de herbergier het recht om de volledige overeengekomen vergoeding te eisen. De herbergier zal in mindering brengen wat hij bespaard heeft door het niet gebruiken van zijn serviceaanbod of wat hij verkregen heeft door het verhuren van de geboekte kamers aan andere partijen. Er is alleen sprake van een besparing als de logiesverlener op het moment van de niet-bezetting van de door de gast bestelde kamers volledig bezet is en de kamer door de annulering van de contractant aan andere gasten kan worden verhuurd. De bewijslast van de besparing ligt bij de contractant.
15.3 Door het overlijden van een gast eindigt de overeenkomst met de herbergier.
15.4 Werd de verblijfsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan kunnen de contractanten de verblijfsovereenkomst tot 10:00 uur van de derde dag voor het beoogde einde van de overeenkomst opzeggen.
15.5 De herbergier heeft het recht de verblijfsovereenkomst met onmiddellijke ingang om gegronde redenen op te zeggen, in het bijzonder wanneer de contractant of de gast
a) de verblijfsruimten aanzienlijk benadeelt of door zijn onachtzaam, aanstootgevend of anderszins grof onbehoorlijk gedrag het samenleven voor de andere gasten, de herbergier, zijn personeel of derden die in de herbergier verblijven onaangenaam maakt of zich jegens deze personen schuldig maakt aan een strafbaar feit tegen eigendom, zedelijkheid of lichamelijke veiligheid
schuldig is aan een strafbaar feit
b) behept is met een besmettelijke ziekte of een ziekte die de duur van het verblijf overschrijdt of anderszins hulpbehoevend wordt;
c) nalaat de ingediende facturen op de vervaldag binnen een redelijk gestelde termijn (3 dagen) te voldoen.
15.6 Indien de vervulling van de overeenkomst door een gebeurtenis die als overmacht geldt (bijv. overmacht, staking, uitsluiting, ambtelijk bevel enz.) onmogelijk wordt, kan de herbergier de verblijfsovereenkomst op elk moment zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen, tenzij de overeenkomst al volgens de wet opgezegd is of de herbergier van zijn verblijfsverplichting ontheven is. Aanspraken op schadevergoeding enz. van de contractant zijn uitgesloten.

§ 16 Ziekte of overlijden van de gast
16.1 Wordt een gast tijdens zijn verblijf in het logiesverblijf ziek, dan moet de herbergier op verzoek van de gast voor medische verzorging zorgen. In geval van dreigend gevaar moet de herbergier ook zonder uitdrukkelijk verzoek van de gast voor medische verzorging zorgen, in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk is en de gast hiertoe zelf niet in staat is.
16.2 Zolang de gast niet in staat is om beslissingen te nemen of de familieleden van de gast niet bereikbaar zijn, zal de herbergier op kosten van de gast voor medische verzorging zorgen. De omvang van deze verzorgingsmaatregelen eindigt echter op het moment dat de gast weer in staat is om beslissingen te nemen of de verwanten van de gast van het ziektegeval op de hoogte werden gesteld.
16.3 De herbergier heeft recht op een vergoeding van de contractant en de gast of, in geval van overlijden, van hun rechtsopvolgers, in het bijzonder voor de volgende kosten:
a) nog verschuldigde medische kosten, kosten voor ambulancevervoer, medicijnen en geneesmiddelen
b) noodzakelijk geworden desinfectie van de kamer,
c) onbruikbaar geworden linnengoed, beddengoed en stoffering, anders voor desinfectie of grondige reiniging van al deze zaken,
d) herstel van muren, stoffering, vloerbedekking e.d., voor zover deze in verband met de ziekte of het overlijden zijn verontreinigd of beschadigd,
e) kamerhuur, voor zover de kamer door de gast werd bewoond, vermeerderd met eventuele dagen van onbruikbaarheid van de kamers als gevolg van desinfectie, ontruiming, enz,
f) eventuele andere door de herbergier geleden schade.

§ 17 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en rechtskeuze
17.1 Plaats van nakoming is de plaats waar de ontvangende vestiging is gevestigd.
17.2 Op deze overeenkomst is het Oostenrijkse formele en materiële recht van toepassing met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht (met name IPRG en EVÜ) en het VN-kooprecht.
17.3 De exclusieve bevoegde rechtbank voor bilaterale handelstransacties is de vestigingsplaats van de herbergier, waarbij de herbergier ook het recht heeft om zijn rechten bij elke andere bevoegde rechtbank te doen gelden.
17.4 Werd de verblijfsovereenkomst met een contractant gesloten die consument is en zijn woonplaats of zijn gebruikelijke verblijfplaats in Oostenrijk heeft, kunnen vorderingen tegen de consument alleen in de woonplaats, gebruikelijke verblijfplaats of de plaats van tewerkstelling van de consument ingesteld worden.
17.5 Indien de verblijfsovereenkomst werd gesloten met een contractant die een consument is en zijn woonplaats in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Oostenrijk), IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, is voor vorderingen tegen de consument uitsluitend de rechtbank bevoegd die plaatselijk en zakelijk bevoegd is voor de woonplaats van de consument.


§ 18 Diversen
18.1 Tenzij bovenstaande bepalingen anders bepalen, begint een termijn te lopen bij de overhandiging van het stuk waarin de termijn is vastgesteld aan de contractanten die de termijn in acht moeten nemen. Wanneer een termijn wordt berekend op basis van dagen, wordt de dag waarop het tijdstip of de gebeurtenis valt op basis waarvan het begin van de termijn moet worden bepaald, niet in de berekening betrokken. In weken of maanden bepaalde termijnen verwijzen naar die dag van de week of maand die door zijn benaming of nummer overeenkomt met de dag vanaf welke de termijn moet worden berekend. Als deze dag in de maand ontbreekt, is de laatste dag van deze maand bepalend.
18.2 Verklaringen worden op de laatste dag van de termijn (middernacht) door de andere partij ontvangen.
18.3 De herbergier is gerechtigd zijn eigen vorderingen met de vorderingen van de contractant te verrekenen. De contractant is niet bevoegd om zijn eigen vorderingen met de vorderingen van de herbergier te verrekenen, tenzij de herbergier insolvent is of de vordering van de contractant door een rechtbank vastgesteld of door de herbergier erkend werd.
18.4 In geval van hiaten gelden de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Eifel verliefd ♥